Our pooja services

Abhishekam utsavamurthy (private) ($151)
A lankar – butter ($501 & up)
Anaprasanam ($101)
Birthday – 60th ($301)
Durga Mahapuja ($125)
Durgasaptashati Path ($51)
Ganesh Atharvasirsham ($31)
Hair Offering / Chull sanskar ($75)
Homam (Sudaishana) ($301)
Homam – (Nvagraha) ($225)
Homam Nakshtra ($225)
Kalyanam Utsavam (private) ($251)
Laghu rudra abhishekam ($151)
Naamkamam ($101)
Narayan Bali Sradh puja ($301)
Navchandi Yagna (1day) ($501)
Saamohika Kalyana Utsavam ($51)
Sahasranama Archana ($101)
Satyanarayan Pooja (private) ($125)
Seemantham ($151)
Special Service ( $call )
Upanyanam ($301)
Vishnusahasra Nam Path ($51)
Wedding (basic charge) ($325)
Akshrabyasam ($101)
Alankar – pulangi/flower ($501)
Balkrishna puja ($101)
Durga Havan Temple ($201)
Durga Paduka puja (temple) ($101)
Engagement Ceremony ($151)
Ganesh Maha Puja ($101)
Homam (chandi) ($351)
Homam – Ganesha ($225)
Homam ayush ($225)
Kal Sarpa shanti ($251)
Kumbh Vivah ($151)
Maha Mrityumjaya Havan ($301)
Nakshatra Shanti ($201)
Navgraha pooja ($75)
Punyahavachanam ($101)
Saamohika Satyanarayana pooja ($31)
Sathabhishekam ($351)
Shradha (Hiranya) ($51)
Temple Aarti ($51)
Vahana pooja ($31)
Pre Wedding incl Grahshantak ($275)
Abhishekam utsarvamurthi (private) ($151)
Anna prasanam ($151)
Birthday – 60th ($351)
Durga maha pooja ($201)
Engangement ceremony ($175)
Ganesh maha pooja ($151)
Hair offering  chul sanskar ($125)
Homam (chandi) ($301)
Homam sudaishanshanah ($351)
Homam – nvgraha ($251)
Homam – nakshatra ($251)
Kalyana utsava (private) ($301)
Laghu rudra abhishekam ($275)
Maha mrityun jaya havan ($351)
Nakshatra shanti ($301)
Nvrgaha pooja ($151)
Punyahavachanam ($151)
Satyanarayana pooja Private ($151)
Seemantham with  havana ($225)
Shradha with homam ($201)
Sunderkand pooja ($151)
Vastu shanti with homam ($301)
Pre-wedding grahashantak ($325)
Akshrabhyasam ($151)
Bhumi pooja ($201)
Durga havana ($301)
Durga sabshati paath ($125)
Ganesh atharva shirsham ($101)
Graha prasham ($251)
Hanuman pooja ($151)
Homam – gayatri ($201)
Homam – ganesha ($251)
Homam – ayush ($251)
Kal sarpa shanti ($325)
Kumbh vivaah ($201)
Lakshmi pooja ($151)
Naamkarnam ($151)
Narayana balli sraadh pooja ($351)
Nvchandi yagnya – one day ($501)
Sathabhishekam ($375)
Seemantham without havana ($175)
Shradha – hiranya ($125)
Special services ($call)
Upanayanam ($351)
Vishnusahasranama path ($125)
Wedding (basic charge) ($501)